• Tuggummi med nikotin
 • Nikotin
 • Peppermint. Använd 2 mg för nedtrappning eller vid lågt beroende. Använd hela den rekommenderade tiden och trappa ner.
 • Tuggummit har en mjukare konsistens. Lindrar plötsligt röksug snabbt.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Nicotinell Peppermint tuggummi

   2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Peppermint medicinskt tuggummi måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI
   3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Nicotinell tillhör en grupp läkemedel som används som hjälp när man vill sluta röka.

   Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller nikotin. Vid tuggning avges nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munnen. Detta läkemedel används för att minska nikotinbegäret och abstinensbesvären hos nikotinberoende personer. Det kan därigenom:

   - motverka återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta, eller

   - underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.

   2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI

   Använd inte Nicotinell Peppermint tuggummi

   • om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är icke-rökare.

   Var särskilt försiktig med Nicotinell Peppermint tuggummi

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell Peppermint om du har

   • haft hjärtinfarkt eller stroke nyligen

   • någon hjärtsjukdom

   • högt blodtryck

   • diabetes

   • överaktiv sköldkörtel

   • binjuretumör (feokromocytom)

   • nedsatt njur- och/eller leverfunktion

   • magsår

   Om du har något av dessa tillstånd kanske det inte är lämpligt att du använder Nicotinell Peppermint.

   Personer som har problem med leden i käken eller använder tandproteser kan ha svårt att tugga tuggummit. I dessa fall rekommenderas därför att du använder andra former av nikotinersättningsmedel än tuggummi.

   När du använder Nicotinell Peppermint ska du

   inte röka eftersom det kan leda till att nikotinkoncentrationen blir så hög att du mår dåligt.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, och att du håller på att sluta röka.

   Det är inte känt att Nicotinell Peppermint tuggummi skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Effekten av andra läkemedel kan dock påverkas av att man slutar röka. Detta är särskilt viktigt om man använder läkemedel som innehåller

   • teofyllin (används vid behandling av astma)

   • takrin (används vid behandling av Alzheimers sjukdom)

   • olanzapin och clozapin (används vid behandling av schizofreni).

   Användning av Nicotinell Peppermint tuggummi med mat och dryck

   Kaffe, syrliga drycker och läskedrycker kan minska upptaget av nikotin. Du bör därför undvika dessa drycker 15 minuter före användning av Nicotinell Peppermint.

   Barn och ungdomar

   Nikotindoser som toleraras av vuxna rökare under behandling kan orsaka allvarliga förgiftningssymptom hos små barn och leda till dödsfall. Därför är det viktigt att Nicotinell Peppermint förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Graviditet och amning

   Fostret kan påverkas av nikotin. Nicotinell Peppermint ska endast användas under graviditet efter ordination av läkare.

   Nikotin överförs till bröstmjölken och kan därför påverka barn som ammas. Nicotinell Peppermint ska endast användas under amning efter ordination av läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Nicotinell Peppermint har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner om man använder det enligt doseringsanvisningarna, men rökavvänjning kan påverka beteendet.

   Viktig information om några innehållsämnen i Nicotinell Peppermint tuggummi

   Eftersom Nicotinell Peppermint innehåller sorbitol bör du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel om din läkare har informerat dig om att du är överkänslig mot vissa sockerarter.

   Ett tuggummi innehåller 0,1 g sorbitol, vilket omvandlas till 0,02 g fruktos i kroppen. Kalorivärdet för ett tuggummi är 1,2 kcal.

   Tuggummit innehåller butylhydroxitoluen (E 321) vilket kan ge irritationer i munslemhinnan. Ett Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller 11 mg natrium. Detta bör beaktas av personer som ordinerats saltfattig kost.


   3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Tuggummistyrkan skall väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende. Använd Nicotinell Peppermint 4 mg tuggummi om

   • du är rökare med starkt nikotinberoende

   • du tidigare misslyckats med att sluta röka efter att ha använt tuggummi med styrkan 2 mg.

   I övriga fall ska Nicotinell Peppermint 2 mg tuggummi användas.

   Se tabell för optimal dosering:

   Svagt till måttligt nikotinberoende

   Måttligt till starkt nikotinberoende

   Starkt till mycket starkt nikotinberoende

   Mindre än 20 cigaretter/dag

   Mellan 20-30 cigaretter/dag

   Mer än 30 cigaretter/dag

   Låg dos (2 mg tuggummi) är att föredra

   Låg dos (2 mg tuggummi) eller hög dos (4 mg tuggummi) beroende på användarens tycke och smak

   Hög dos (4 mg tuggummi) är att föredra

   Om du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos (4 mg), använd en lägre dos (2 mg).

   För att undvika obehag (t.ex. hicka eller halsbränna) är det viktigt att tuggummit tuggas på rätt sätt.

   Bruksanvisning:

   1. Tugga 1 tuggummi tills en kraftig smak förnims.

   2. Låt sedan tuggummit vila mellan kinden och tandköttet .

   3. Börja tugga igen när smaken mattas av.

   4. Upprepa detta förfaringssätt under cirka 30 minuter.

   Svälj inte tuggummit.

   Dosering för vuxna över 18 år

   Ta ett tuggummi när du känner starkt behov av att röka.

   Vid behandlingens början kan vanligen 1 tuggummi tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 tuggummin per dag tillräckligt, oavsett tuggummits styrka. Största dygnsdos vid användning av 2 mg medicinskt tuggummi är 25 tuggummin och av 4 mg medicinskt tuggummi 15 tuggummin.

   Rökavvänjning:

   Behandlingen är individuell, men vanligtvis pågår den i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet tuggummin per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 tuggummin per dag.

   Regelbunden användning av Nicotinell Peppermint tuggummin längre än 1 år rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva använda tuggummibehandling längre tid för att inte återgå till rökning.

   Rådgivning ökar chanserna för att lyckas sluta röka.

   Rökreduktion:

   Nicotinell Peppermint används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria perioderna och i syfte att dra ned på rökningen så mycket som möjligt. Om du inte lyckats dra ned på antalet cigaretter per dag efter 6 veckor bör du söka professionell hjälp. Försök att sluta röka så snart du känner dig redo, men inte senare än 6 månader efter behandlingens början. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingens början bör du söka professionell hjälp.

   Rådgivning ökar chanserna för att lyckas sluta röka.

   Användning för barn och ungdomar

   Nicotinell ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares rekommendation.

   Vid användning av för många tuggummin kan man få samma symtom som vid för mycket rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, svettning, ökad salivutsöndring, halsbränna, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning eller andra störningar i hjärtrytmen och andnöd.

   Om du använt för stor mängd läkemedel, eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare eller sjukhus för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kontakta omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan leda till allvarliga symtom eller död.

   Om du har glömt att ta Nicotinell Peppermint tuggummi

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Symtom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnstörningar. Dessa kan vara abstinenssymtom som hör ihop med rökavvänjningen och bero på för låg tillförsel av nikotin.

   Sluta använda Nicotinell Peppermint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktiskreaktion)

   • svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag. Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   Andra biverkningar:

   Vanliga biverkningar

   (drabbar 1 till 10 användare av 100)

   • yrsel, huvudvärk och sömnstörningar

   • hicka, magbesvär, illamående, kräkningar, ökad salivutsöndring och inflammation i munslemhinnan. Värk i munnen, halsen och käkmusklerna kan förekomma, särskilt om man tuggar för intensivt. Dessa symtom kan oftast lindras genom att tugga långsammare.

   Mindre vanliga biverkningar

   (drabbar 1 till 10 användare av 1 000)

   • hjärtklappning

   • rodnad i huden (erytem) och kliande hudutslag (nässelutslag).

   Sällsynta biverkningar

   (drabbar 1 till 10 användare av 10 000)

   • störningar i hjärtrytmen

   • överkänslighetsreaktioner.

   Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklar.

   I sällsynta fall kan tuggummit fastna i tandproteser eller tandbryggor och skada dem.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kasta läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Nicotinell Peppermint medicinskt tuggummi finns i två styrkor.

   Den aktiva substansen är nikotin.

   Ett Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller 2 mg eller 4 mg nikotin (motsvarande av 10 mg eller 20 mg nikotinpolakrilin (1:4)).

   Övriga innehållsämnen är

   • tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen (E 321)), acesulfamkalium (E 950), polakrillin, kalciumkarbonat (E 170), glycerol (E 422), levomentol, naturligt mintsmakämne, mint millicaps, sukralos, natriumkarbonat (vattenfritt), natriumvätekarbonat, sorbitol (E 420) 101,8 mg (2 mg) eller 93,8 mg (4 mg), xylitol, mannitol (E 421), gelatin, titandioxid (E 171), karnaubavax och talk.

   Nicotinell Peppermint medicinskt tuggummi är sockerfritt.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Det dragerade tuggummit har benvit färg och är rektangulärt.

   Tuggummina är förpackade i blisterförpackningar med 12 tuggummin i varje. Blisterkartorna förpackas i kartonger som innehåller 12, 24, 84, 96 respektive 204 tuggummin.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.

   Tillverkare

   FAMAR S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Grekland.

   Novartis Sverige AB, Kemistvägen 1, 183 11 TÄBY


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-02-25

  Nicotinell Peppermint

  Medicinskt tuggummi 2 mg 204 styck Blister

  • Varunummer: 049218
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

  299 kr

  (Ord. pris 359 kr)

  Jämförpris: 11,73 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  http://cryptocars.cc/produkt/nicotinell-peppermint-medicinskt-tuggummi-2-mg-204-styck-blister-239915/ 239915 Nicotinell Peppermint http://cryptocars.cc/produktbilder/Validoo/049218s.jpg 359.00 299.00 SEK Nicotinell Tuggummi InStock Tuggummi med nikotin Meny Meny/Hälsa & levnadsvanor Meny/Hälsa & levnadsvanor/Sluta röka Beredningsform Beredningsform/Tuggummi Populära varumärken Populära varumärken/Nicotinell Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Medicinskt tuggummi 2 mg 204 styck Blister